பைந்தமிழ்ச் சோலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ....மரபுப் பூக்கள் மட்டும் இங்கே பூக்கின்றன அதன் வாசனைகள் உங்கள் நுகர்ச்சிக்காக ! ''மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன் ''

24 Oct 2017

உரைப்பதும் உண்மையும்

உரைப்பதும் உண்மையும் 

                              வாசலில் தலை  வைத்துப் படுக்கக் கூடாது...ஏன்?
No comments: