பைந்தமிழ்ச் சோலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ....மரபுப் பூக்கள் மட்டும் இங்கே பூக்கின்றன அதன் வாசனைகள் உங்கள் நுகர்ச்சிக்காக ! ''மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன் ''

21 Dec 2016

சிற்றிலக்கிய விளக்கம் 2

சிற்றிலக்கிய_விளக்கம் : 2


                "ஒருபா ஒரு பஃது "

                *******************
சிற்றிலக்கிய வகைகளில் சற்றே எளிமையானது இவ்வகையாகும். பாடுபொருளில் ஏதும் வரையறையில்லை. எப்பொருளைப் பற்றியேனும் பாடலாம்.

20 Dec 2016

சிற்றிலக்கிய விளக்கம் 1


சிற்றிலக்கிய_விளக்கம்

 (இலக்கண /இலக்கிய விளக்கத் தொடர்

     கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாகத் தமிழின் மரபு வடிவங்களைப் பாட்டியற்றுக,  முயன்று பார்க்கலாம், சிந்து பாடுக போன்ற பயிற்சிகளின்

16 Dec 2016

வரதராசன் பாக்கள்


பாரதியின் நினைவில். . .!
(காவடிச் சிந்து)

சுட்டும்வி ழிச்சுட ரில் - தீயாய்ச்
    சொற்களை நீவிதைத் தாய் - அந்தச்

        சூட்டை

7 Dec 2016

வரதராசன்_பாக்கள்வரதராசன்_பாக்கள்
(கட்டளைக் கலித்துறைப் பாடல்கள்)
             "மெய்யுணர்வு "
               **************
உள்ளம் பெருங்கோயி லூனுடம் பேபெரு வாலயமாம்
கள்ள மதிலுறைந் தாலதி லீசன் கலப்பதில்லை

2 Dec 2016

வெண்பாவில் விளாங்காய்ச் சீர்வெண்பாவில் விளாங்காய்ச் சீர் வரலாமா ?

   வெண்பாவில் விளாங்காய்ச் சீர் வரக் கூடாது எனச் சிலர் கூறுகின்றனர்.
அதைப் பற்றிய சில கருத்துகளைப் பார்க்கலாம்

      யாப்பில் அடிப்படை அலகுகள்

வரதராசன்பாக்கள்

#வரதராசன்பாக்கள்

          "உழைப்போர் உயர்க"

உழைத்துக் களைத்த கூட்டம் வாழ்வில்
   உயர்வைத் தேடப் பார்க்கிறது ...அவன்
உழைப்பால்

வரதராசன் பாக்கள்

                               வரதராசன் பாக்கள் 

                                                              வண்ணப்பாடல்...
சந்தக் குழிப்பு :
**************
தனத்த தானன தானன தானன
தத்தத் தனதன தந்தன தந்தன
தனதன தனதன தனதன தனதன. 
- தனதானா

எடுத்த யாவையு மேநிறை வேறிட
     எற்றைக் குளமொழி செந்தமி ழொன்றியென்
    இணைவுற வருதுணை இனியெவர் பெறுபவ.             - ரறியேனே.
         எலிக்கு

13 Nov 2016


         


              

வண்ணம்

 

                                 

                                  வரதராசன் பாக்கள் 


                                                        வண்ணம்

சந்தக்குழிப்பு.:

தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன...தனதானா

12 Nov 2016

முயன்று_பார்க்கலாம் - ஒற்றுப் பெயர்த்தல்


முயன்று_பார்க்கலாம் :4


நண்பர்களே!  கவிஞர்களே!  மிகவும் கடினமான பாடல்களைப் பயிலும் இந்தப் பகுதியை மீண்டும் தொடர்வதில் மிக்க மகிழ்வடைகிறேன். 
        பைந்தமிழ்ச் செம்மல்கள் உட்பட பொருள்பொதிந்த பாவியற்றும் ஆற்றலுடைய அனைவரும் இதில் 
பங்குபெறலாம்.
      புதிதாகக் கற்பவர் விரும்பினால் முயலலாம்.
     
           #ஒற்றுப்_பெயர்த்தல்
            ***********-************
ஒற்றுப் பெயர்த்தல் என்பது, சித்திரக்கவிகளுள் ஒன்று.
அஃதாவது,
       முழுப்பாடலும் முதலில் ஒரு பொருளைத் தர,  அதையே மீண்டும் அப்பொருளொழிய வேறு பொருள் தருமாறு பாடுவது.

                   நேரிசை வெண்பா

உண்ணாருங் கொள்ளுமே ஒண்சீர் மணத்திசையப்
பண்ணார் அசைவுறும் பாணீயும் - கண்ணாரும்
ஆவலுறும் பாங்கில் அழகாய்த் திகழ்ந்திடுதேன்
பாவலரின் சோலை யிது!
        மரபு மாமணி பாவலர் மா.வரதராசன்

இப்பாடலை,
        உள்ளே நாரினையுடைய செடிகள் தெளிந்ததோர் நல்ல மணத்தினை வீசவும், பாட்டிசைத்துப் பறக்கும் ஈக்களும், கண்போரை மீண்டும் காணத் தூண்டும் அழகுடன் மிளிர்வது தேன் பாவ மலர்கின்ற இந்த இனிய மலர்ச் சோலையாகும்.
       
   என்று ஒரு பொருள்படவும்.,

(சுவைக்க) எண்ணாதவரையும் ஈர்த்துத் தெளிந்த சீர்கள் மணக்கவும், பாக்கள் ஆர்க்கும் அசையுடன் கூடிய பாக்களைத் தருவதாகிய, காண்போரை ஈர்க்கும் பாங்கில் அமைந்தது இந்தத் தேன் பா அலர் இன்சோலையாகும்.(பாவலரின் சோலை எனினுமாம்)
     
என்ற பொருள்படவும் ஒற்றுப் பெயர்க்கலாம்.(ஒன்றை இன்னொன்றாகப் பெயர்த்தல்) .

அருஞ்சொற்பொருள் :
உண்ணார் - (சுவைக்க)எண்ணாதவர்,  உள்நார்
பண்ணார் - பண் ஆர்க்கும்,  பாட்டிசை
கண்ணார் - காண்பவர்
பாணீயும் - பாடல் தரும்,  பாடும் ஈயும்
பாவலர் - பா அலர், பாவு அலர்.
                                ***     ***
காளமேகத்தின்...
       கத்துகடல் சூழ்நாகை  காத்தன்தன் சத்திரத்தில்...
என்ற பாடல்  இதே வகைதான்.

முயன்றால் முடியாதது எதுவுமில்லை...
முயன்று பார்க்கலாமே!

என் க(வி) தை : 189 சீர் விருத்தம்                               வரதராசன்_பாக்கள்


நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல் இப்பாடலை 210 சீர்களாகவே எழுதினேன். ஆனால் வள்ளலாரின் 'திருவடிப் புகழ்ச்சியை ' (192 சீர் விருத்தம்) மீறி எழுத என் மனம் இசையவில்லை. எனவே, 189 சீர்களாகக்

வண்ணப் பா/சந்தப் பா இலக்கணம்.

                                                         வண்ணப் பா/சந்தப் பா 
                                                                   இலக்கணம்.
                                                     *****************************
      தமிழிலக்கிய மரபில் இயல் இசை நாடகம் என முப்பகுப்பாய் யாப்பியல் விளங்கிவருகிறது.
    மரபு

பாக்களான வெண்பா, ஆசிரியம் முதலாய பாக்கள் "இயற்றமிழ் "எனப்படும். அவற்றினுள்ளும் 'சந்தம் உள்ளன, சந்தமில்லன 'என வகையுண்டு. சீர்களின் அமைப்பு, ஓசையமைதியைக் கொண்டு  அவை பகுக்கப்படும்.
      இசைப்பாக்களாகக் குறிக்கப்பெறுபவை நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், சிந்துப் பாக்கள், சந்தப்பாக்கள், வண்ணப் பாக்கள் ஆகியவை. 
      இவ்விரண்டு வகைகளும் (இயலும், இசையும்) விரவி நடப்பவை நாடகப் பா (நாடகத் தமிழ்) ஆகும்.

வண்ணப் பாக்களும் இசைப்பாக்களான சிந்துப்பாடல்கள் பலவும் முடுகியலைக் கொண்டு திகழும்.

முடுகியல் சந்தங் கொண்டு நடப்பதால் அவற்றை நாம் தேமா, புளிமா போன்ற இயற்பாக்களின் அளவீடுகளான வாய்ப்பாடுகளால் அளவிட முடியாது. மாத்திரை வேறுபட்டுச் சந்தம் தப்பி ஒலிக்கும். எனவே வண்ணம் ,முடுகியல் ,சந்தப் பாடல்களைச் சந்த இலக்கணப்படியே வரையறை செய்தல் வேண்டும்.

சந்த இலக்கணம் வருமாறு :

★(இதைத் தனியாகக் குறித்து வைத்துக் கொள்ளவும்)

குறில், ஒற்று - 2 மாத்திரை

நெடில், ஒற்று - 2 மாத்திரை
நெடில்              - 2 மாத்திரை
குறில்               - 1 மாத்திரை
சுருங்கக் கூறின், குறிலுக்கு ஒரு மாத்திரை, மற்றவற்றிற்கு இரண்டு மாத்திரை.
இருகுறில் இணைந்து வரும்போதும் அதைத் தனித்தனியாகவே குறிக்க வேண்டும். இருகுறில் அடுத்து ஒற்று வரின் முதல் குறிலைத் தனியாகவும், அடுத்த குறில் ஒற்றைத் தனியாகவும் அலகிட வேண்டும்.
அனைத்திற்கும் சான்றுகள்.
கண்
கால்
பா
இவை இரண்டு மாத்திரை.

ப - இது ஒருமாத்திரை.


இருகுறிலொற்றுக்குச் சான்று.

                 எமன். 
இதை எ /மன் எனப் பிரிக்க வேண்டும். (இதை நாம் இயற்பாவில் நிரையசையான ஓரசையாகக் கொள்வோம்.(2.5 மாத்திரை)  ஆனால் சந்தப் பாக்களில் அது நான்கு மாத்திரை அளவாகும்.)

சந்த வாய்ப்பாடு

******************
தத்த, தாத்த, தந்த, தாந்த, தன, தான, தன்ன, தய்ய இவை எட்டும்  அடிப்படையானவை. 
இவற்றின் இறுதி நீட்டங்கள் சார்புச் சந்தங்கள் எனப்படும். தத்தா, தாத்தா என்பது போல்.

இவற்றுடன் இணையும் அரைச்சந்தங்கள்,

த்,ந்,,ன,த,னா,தா,னத்,தத்,னாத்,தாத்,னந்,தந்,னாந்,தாந், என்பனவாகும்.

இவை ஒன்றுடனோ, பலவற்றுடனோ கூடிச் சந்தம் இசைக்கும்.

சான்றாக, மேற்கண்ட பாடலில்,
தத் என்ற அரைச்சந்தம், தத்த என்பதுடன் கூடித் "தத்தத்த " என்று இசைக்கிறது. 
இவ்வாறு கோடிக்கணக்கான சந்தங்களை உருவாக்கலாம்.

இவ்வாய்ப்பாட்டை இசையாசிரியர் "தத்தகாரம் " என்பர்.

வண்ணப் பாடல்களுக்கும், சந்தப் பாடல்களுக்கும் அடிப்படை இந்தச் சந்தங்களே என்பதால்,
இந்த இலக்கணத்தைக் குறித்து வைத்துக் கொள்ளவும். இனிவரும் பயிற்சிகளுக்கு உதவும்.

★முக்கிய குறிப்புகள்★

************************
(வண்ணத்திற்கும், சந்தப் பாடலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு.)
        சந்தப் பாடல்களுக்கு மாத்திரை மட்டுமே கணக்காகும். அப்பாடல்களைக் குறிக்க உதவும் தத்தகாரத்தில் எத்தனை மாத்திரை அளவுள்ள சீர்கள் பயில்கிறதோ அதை அளவுள்ள சீர்களே அனைத்து அடிகளிலும் அமைதல் வேண்டும்.
சான்றாக...
வெய்யோனொளி தன்மேனியின் விரிசோதியின் மறைய
     இக்கம்ப ராமாயணப் பாடல் 
ஆறு மாத்திரை அளவுள்ள மூன்று சீர்களையும், நான்கு மாத்திரை அளவுள்ள ஈற்றுச் சீரையும் கொண்டது. இதே அளவுடன் அடுத்த அடிகளும் அமையும்.

பொய்யோவெனு - 6 மிடையாளொடும் -6

மிளையானொடும் - 6
போனான் -4
    என மாத்திரை அளவு மாறாமல் வரும். 
இதன் ஓசையைக் குறிக்க
     தன்னானன தன்னானன தன்னானன தானா
     எனக் குறித்தாலும்
தன்னானன சந்தத்திற்குப் பதில் அதே ஆறு மாத்திரை அளவுள்ள 
தனதானன, தந்தானன, தனதானன, தத்தத்தன, தானந்தன, தனதந்தன...
    இவ்வாறு எவ்வகைச் சந்தமும் வரலாம். சந்த மாத்திரை இவை அனைத்திற்குமே ஆறு தான். ஈற்றுச்சீரும் தானா,  தனன, தந்தா,  தத்தா என நான்கு மாத்திரை அளவுள்ள எதுவும் வரலாம். (அடிகளின் ஈற்றுச்சீரின் ஈற்றில் தனித்து நிற்கும் குறில் நெடிலாக இருமாத்திரையாகக் கொள்ளப்படும்.)
ஒற்றுகளும் எந்த இனமும் வரலாம். எனவே, 
★சந்தப் பாக்களுக்கு மாத்திரை மட்டுமே கணக்கு ★
                 
           வண்ணப் பாடல்கள்.
வண்ணப் பாடல்கள் மாறாச் சந்தத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதால்
சந்த வாய்ப்பாட்டில் கொடுக்கப்படும் ஒற்று எந்த இனத்தைச் சார்ந்ததோ அதே இனவொற்றெழுத்தே தத்தகாரத்தில் பயின்றுவர வேண்டும். மேலும்,
சந்தகுழிப்பில் 
ஒற்றுக்குப் பின்னுள்ள உயிர்மெய்யையும் சந்தக் குழிப்பின்படியே எழுத வேண்டும்.
சான்றாக,  தந்த எனும் குழிப்பு உள்ளதெனில்
குறில் - மெல்லொற்று - வல்லின உயிர்மெய் 
     எனும்படியான எழுத்தமைப்பே சரியாகும்.
வல்லின உயிர்மெய்க்குப் பதிலாக மெல்லின உயிர்மெய் வரின் அது "தன்ன 'சந்தமாகிச் சந்தக் குழிப்பு தவறும். 
(ஒற்றுக்குப் பின்வரும் எழுத்து மட்டுமே அதே இனத்தைக் கொள்ளும். அதற்கடுத்த எழுத்து பொதுவான உயிர்மெய்யாக வரலாம்.

தத்த என்பது வாய்ப்பாடு எனில் பாடலில், குறில்,வல்லொற்று,வல்லின உயிர்மெய்க் குறில் என்று வரவேண்டும்.

சான்றாக, 
தத்தத்த என்பது வாய்ப்பாடு என்றால்  குறில்,வல்லொற்று, வல்லினக்குறில்,வல்லொற்று.வல்லினக் குறில் என்று அனைத்து ஒற்றுகளும் வல்லொற்றுகளே வரவேண்டும். (சான்று : எற்றுக்கு) 
    தந்தந்த என வாய்ப்பாட்டைக் கொண்டால், ஒற்றுகள் மெல்லொற்றுகளாக இருக்க வேண்டும். குறில், மெல்லினவொற்று, மெல்லினக் குறில், மெல்லின வொற்று, மெல்லினக் குறில் என வரும்.(சான்று : வந்திங்கு)
    தன்ன என்பது குழிப்பானால்,
குறில் - மெல்லொற்று - மெல்லின உயிர்மெய் என்ற வகையில் வரும். (சான்று : அம்ம)

★ வல்லினம் மிகுமிடங்களால் மிகா இடங்களால் சந்தம் மாறாமல் வரும்படி எழுத வேண்டும்.


நெற்றிக்கு  பொட்டிட்டு என எழுதினால், நெற்றிக்கு"ப்" என தத்தத்தத் சந்தமாகிவிடும்.


குற்றியலுகரப் புணர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டும்.

பாட்டுக்கு ஏட்டிக்கு என்றால், பாட்டுக் கேட்டிக்கு என்று சந்தம் மாறும்.

வண்ணப் பா அமைப்பு...

       வண்ணப்பாடல்கள் விருத்த வகையாகவும், இசை வகையாகவும் அமையும்.
     விருத்த வகையாக அமையுமிடத்து அந்தந்த விருத்தங்களின் இலக்கணத்தையும், வண்ணப் பாவின் இயல்பையும் ஒருங்கே பெற்று வரும். எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தமாக அமைந்தால் "எண்சீர் ஆசிரிய வண்ண விருத்தம்" எனப்பெயர் பெறும். இதேபோல் மற்றவற்றிற்கும் கொள்க.

இசைவகையாக அமையும் போது, 

      அளவொத்த நான்கடிகளையும்,  அடிக்கு இரண்டு கலைகளையும், கலைக்கு ஒரு தொங்கலையும் பெற்றுவரும். 
    இரண்டு கலைகளைக் கொண்ட அரையடிகள் மோனையால் இணைந்தும்,
    நான்கடிகளும் ஒரே எதுகையைப் பெற்றும்,  
    ஈற்றுச்சீர் ஏகாரம்பெற்றும்,
     முடிவது "வண்ணப் பா "எனப்படும்.

         அமையும் வடிவங்கள் சில...

வண்ண யாக்கள் நான்கடிகளால் அமைவது பல முறைகளில் இயலும்.

தனதான தந்தன தனதானா

தனதான தந்தன தனதானா
தனதான.தந்தன தனதானா   -    
                                  தனதானா
      இப்படியான பல வகைகளில் அமையும்.இவ்வாறு தத்தகாரத்தால் குறிப்பதைச் "சந்தக் குழிப்பு "என்பர்.
சந்தக் குழிப்பு கொடுத்தாலே அது "வண்ணப்பா வாகும் " 
      ("சந்தப் பாக்களுக்கு இவ்வாறு குறிக்கத் தேவையில்லை. சந்தவிருத்தம். சந்தக் கலிவிருத்தம் என அவற்றின் பெயருடன் இணைத்தாலே போதும்)

    மேற்கண்ட சந்தக் குழிப்பு "துள்ளல் "என்றழைக்கப்படும். துள்ளல் முழுதும் சேர்ந்தது ஒரு "கலை "எனப்படும். ஈற்றில் தனிக்கோட்டிற்கு அடுத்துள்ள தனிச்சீர் "தொங்கல் "எனப்படும்.

துள்ளல் தொங்கலுடன் முடிந்த ஒரு கலை அரையடியாகும். 
 இதேபோல் மோனையால் இணைந்த இரண்டாவது கலையும் சேர்வதே "ஓரடி "யாகும்.
          இதேமுறையில் எதுகையைப் பெற்ற நான்கு அடிகள் சேர்ந்ததே ஒரு வண்ணப் பாவாகும்.

மேலும் சில அமைப்புகள்...


தனத்த தந்தன தானன தானன

தனத்த தந்தன தானன தானன
தனத்த தந்தன தானன தானன
                   _ தனதானா

தத்தத்தன தத்தத் தனதன

தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
                         _தனதானா

தந்தனந் தந்தத் தனதானா

தந்தனந் தந்தத் தனதானா
தந்தனந் தந்தத் தனதானா
                          -தனதானா
(இப்படி நமக்கு ஏற்படும் கருவின் இசைக்கேற்ப அமைத்துக் கொள்ளலாம்.)
                           ★★★

25 Oct 2016

நான்காரைச் சக்கரம்


வரதராசன் பாக்கள் ., 

சித்திரகவி             நான்காரைச்  சக்கரம் 


நான்காரைச் சக்கரம் என்பதுஒரு சித்திரக்கவி.
வட்டத்தின் நடுவிலிருந்து கீழிறங்கும் சொற்றொடர் ஆரக்கால் வழியே வலது பக்க மேலேறி இடப்பக்கம்

24 Oct 2016

ஆறாரைச் சக்கரம்


வரதராசன் பாக்கள் .    சித்திரகவி 
                                       ஆறாரைச்  சக்கரம் 

மையப்புள்ளி : ற
குறட்டிலுள்ள சொல் : முதலவாநாம்.
(முதல் ஆசை நான் - ஒவ்வொரு மாந்தருக்கும் பொது)

ஆரத்திற்கு 9 எழுத்துகளும்,
வெளிவட்டச் சூட்டில்

21 Oct 2016

கவி,கவிதை ,கவிஞர் - வடமொழியா ,தமிழா ?
"கவி, கவிதை. கவிஞர் " இவை தமிழா? வடமொழியா?


சோலைவாழ் கவிஞர்கட்கு வணக்கம்.
"கவி " வடமொழி என்று அண்மையில் திரு. குறளோவியன் கல்லார் சாத்தப்பன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார். அதற்கு அருளியாரின் கூற்றையும், பாவாணரின் ஆய்வையும் காட்டினார்

20 May 2016

‪‎சிந்துபாடுக 9 இன் தொகுப்பு‬ ( காவடிச் சிந்து 3 )


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! 
சிந்துப்பாடுக. - 9 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ‪#‎பாடிப்‬ பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

சிந்துபாடுக‬- 9 ( காவடிச் சிந்து 3 )அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 

புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.

★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.
சிந்து பாடுக - 9
******************

13 May 2016

கம்பன் கவிநயம் 4. கம்பரின் அறிவியல் சிந்தனைகம்பரின் அறிவியல் சிந்தனையை ஏற்கனவே ஒரு பாடலில் கண்டோம். (வெள்ளெருக்கஞ் சடைமுடியான்)
இன்று வேறொரு பாடலில் கம்பரின் அறிவியல் சிந்தனையைப் பார்க்கலாம்.
கல்வியில் பெரியவன் கம்பன் என்றார்களே! ...சும்மாவா சொன்னார்கள். அனைத்துத் துறைகளிலும் கற்றுத் துறைபோகிய காரணத்தாலல்லவோ அப்படிச் சொன்னார்கள்? 
இன்று கண்டுபிடிக்கப்படும் பல கண்டுபிடிப்புகளை அன்றே கண்டறிந்து தன் காப்பியத்தில் பதிவிட்டவர் கம்பர் பெருமான். 
இதோ இன்னொரு பாடல்...

கும்மிப் பாடலில் வெண்டளை வேண்டுமா?

இசைத்தமிழ் வடிவமான சிந்துப் பாடல்களில் ஒன்றான "கும்மிப் பாடல்களில் " வெண்டளை வரவேண்டும் எனச் சிலர் கூறுகின்றனர். யாப்புத் தொடர்பான தற்கால நூல்களிலும் இந்தக் கருத்துள்ளது.
ஆனால் "கும்மிப் பாட்டில் "வெண்டளை கட்டாயமில்லை என்பதே என் கருத்து. இக்கருத்து இரா.திருமுருகனாரின் வழியொட்டியது. பாடிப் பார்த்துணர்ந்த என் பயிற்சியின் வாயிலாகக் கண்டது.

"இந்திக்குத் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம் நீங்கள்
எல்லோரும் வாருங்கள் தோழர்களே!"

‪‎சிந்துபாடுக 8 இன் தொகுப்பு‬ - காவடிச் சிந்து


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! 
சிந்துப்பாடுக. - 8 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ‪#‎பாடிப்‬ பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

12 May 2016

‪சிந்துபாடுக‬- 8 - காவடிச் சிந்து


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே!
  புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

சிந்துபாடுக 7 இன் தொகுப்பு‬ - காவடிச் சிந்து


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே!
சிந்துப்பாடுக. - 7 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா.‪#‎பாடிப்பார்க்கவும்‬. அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

‪‎சிந்துபாடுக‬- 7 -காவடிச் சிந்து


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே!
 புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

சிந்துப்பாடுக 6 இன் தொகுப்பு‬ - வளையற்சிந்து


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே!
சிந்துப்பாடுக. - 6 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

சிந்துபாடுக‬- 6 - வளையற் சிந்துஅன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 
புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

‪சிந்துப்பாடுக 5 இன் தொகுப்பு‬ - இலாவணிஅன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! 
சிந்துப்பாடுக. - 5 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

சிந்துபாடுக- 5 இலாவணி


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 
புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"‪#‎சிந்துபாடுக‬" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

சிந்துபாடுக. - 4 இன் தொகுப்பு - ஒயிற் கும்மி


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! சிந்துபாடுக. - 4 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். அனைவருக்கும்நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

‪சிந்துபாடுக‬- 4 - ஒயிற்கும்மி


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 
புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

‪சிந்துபாடுக 3 இன் தொகுப்பு‬ - கும்மிச் சிந்து


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! 
சிந்து பாடுக. - 3 இல் பல கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். புதிய யாப்பைப் பயில்கின்றஆர்வம் பலரிடத்தே இருந்ததைக் காண முடிந்தது. அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

24 Apr 2016

‪சிந்துபாடுக‬ - 3


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 
புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

சிந்து பாடுக - 3
***************
(கும்மிச் சிந்து)

சிந்துப்பாடுக 2 இன் தொகுப்பு - நொண்டிச் சிந்துஅன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! சிந்துப்பாடுக இரண்டாம் பயிற்சி செவ்வனே முடிந்தது.பலரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். புதிய யாப்பைப் பயில்கின்றஆர்வம் பலரிடத்தே இருந்ததைக் காண முடிந்தது. அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்... இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.


சிந்து பாடுக - 2
(நொண்டிச் சிந்து)

1 Apr 2016

சிந்து பாடுக - 2


அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
"#சிந்துபாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். 
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

‪கடவுள் என் தோழன்‬ .....நிறைவு


.....நிறைவு

"ஆண்டவனே என்கலக்கம் தீர்ந்த தையா
         அடிமனத்தின் சுமைகூடக் குறைந்த தையா
வேண்டுதலும் பொதுநலமாய் இருக்கும் போது
         வேண்டுவரம் தருவாயென் றறிந்து கொண்டேன்
தூண்டுதலே இல்லாமல் மக்கள் தங்கள்
         துடித்தெழும்பும் ஆற்றலாலும் அன்பி னாலும்
நீண்டநாள்கள் துன்பமின்றி வாழ்வார் என்றீர்
         நீங்கியதென் ஐயங்கள் நன்றி " என்றேன்.!

26 Mar 2016

‪சிந்துப்பாடுக 1 இன் தொகுப்பு‬


அன்பு நண்பர்களே !
சோலைக் கவிஞர்களே! சிந்துப்பாடுக முதல் பயிற்சி செவ்வ னே முடிந்தது.
பலரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தங்கள் பாக்களைப் படைத்தனர். புதிய யாப்பைப் பயில்கின்றஆர்வம் பலரிடத்தே இருந்ததைக் காண முடிந்தது. அனைவருக்கும் நன்றியும், வாழ்த்தும் உரித்தாகுக.
முதல் பயிற்சியின் தொகுப்பு, அப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை எண் தரவரிசைக்குரியதன்று. கவிஞர்கள் கவிதைளை அனுப்பிய வரிசைக்குரியது.
அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்...
இந்தத் தொகுப்புப் பாடல்களைப் படிக்க வேண்டா. ★பாடிப் பார்க்கவும். அப்போது தான் சுவைக்கும்.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள்...உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

சிந்துப் பாடுக - 1 (ஆனந்தக் களிப்பு)


★அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! 
புதிய பகுதியின் வாயிலாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.:
பாட்டியற்றுக பயிற்சி அனைத்துத் தரப்பினராலும் பாராட்டப்பெற்றது. வெற்றிபெற உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.
"#சிந்துப்பாடுக" இந்தப் பயிற்சியிலும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு, இசைத்தமிழ் வடிவங்களைக் கற்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.
★இந்தப் பயிற்சிப் பகுதி புதிதாகப் பாப்புனைவோர் அஞ்சியொதுங்கா வண்ணம் எளிமையாகவும், பாப்புனைய தேவையான குறிப்புகளோடும் தொடரும். மேல் விவரம் வேண்டுவோர் முன்னோர் யாப்பியல் நூல்களைப் பார்க்கவும்.
சிந்துப் பாடல்களின் இலக்கணங்கள் முனைவர் இரா.திருமுகன் அவர்களின் "சிந்துப் பாவியல் " நூலை அடியொற்றியும், என் சொந்தப் பயிற்சியைக் கொண்டும் கூறப்படுகின்றன.

சிந்துப் பாடல்கள் - ஓர் அறிமுகம். நிறைவுரை.நிறைவுரை.
*************
பாட வேறுபாடுகள் : 
பிற நூலாசிரியர் வழி விவாதங்கள் தள்ளப்படும் என்றதற்குக் காரணமுண்டு. இயல்பான இசைப்பாடல் வடிவங்களான சிந்துப் பாடல்களை, சீர், தளை, யாப்பு எனத் தளையிட்டு மக்களின் உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் போக்கே அவற்றிற்கு "யாப்பியல் வழி "இலக்கணம் வகுப்பதாகும். அந்த வழி விவாதங்கள் பெரு வேறுபாடு கொண்டிருக்கும் என்பதால் விவாதத்தில் தீர்வு கிடைக்காது.

சிந்துப் பாடல்கள் - ஓர் அறிமுகம். பாடம் - 2பாடம் - 2
**********
சிந்து - இலக்கணம்
பாமர மக்களின் வாழ்வியலுடன் இரண்டறக் கலந்த சிந்துப் பாடல்கள் அவர்தம் உள்ளக் கிடக்கையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்ததால், அவற்றில் இலக்கியச் சொற்கள் அதிகமின்றி வழக்குச் சொற்களே அதிகமிருந்தன. கொச்சைச் சொற்களும் கலந்திருந்தன...ஆனால் அவை எதுகை, மோனை, இயைபு நயம் நோக்கி ஆளப்பெற்றன. 
தெரிசனம் (தரிசனம்) , தெசரதன் (தசரதன்) போன்று மோனைக்கும், எதுகைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பெற்றன.
இவ்வாறான பாடல்கள் வாய்வழியாக, செவி வழியாகவே இருந்தன. அவற்றிற்கென இலக்கணம் வகுக்கப்படாததால், பின்வந்த பாட்டியல் நூலோர் ஏதும் வகுத்தாரில்லை. 
அ.கி.பரந்தாமனார், புலவர் குழந்தை போன்றோர் சிந்துப் பாடல்களுக்கு அவை வழங்கப்பட்ட முறைமையினான் வகுத்த இலக்கணமும் சரியான முறையில் அமையவில்லை. பல முரணான விதிகளும் வகுத்தனர். (சான்று : கும்மிச் சிந்துக்கு வெண்டளை வேண்டும் என்றது)

சிந்துப் பாடல்கள் - ஓர் அறிமுகம் - பாடம் : 1
பாடம் : 1
**********
நாட்டுப்புற மக்களின் உரிமைச் சொத்தாகிய நாட்டுப்புறப் பாடல் வகையைச் சேர்ந்தவை"சிந்துப் பாடல்கள் ". 
யாப்பியல் நூல்களில் கூறப்பட்ட பாவகைகளின் இலக்கணக் கட்டுக் கோப்புகளில் அடங்காமல், தங்கள் மனத்தில் எழுந்த உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாக, வடிகாலாகப் பாமர மக்கள் இப்பாடல்களைப் பாடிவந்தனர்.
இலக்கியத்திற்கே இலக்கணம் என்கின்ற தொல்காப்பியரின் பண்பு இப்பா வகைகளுக்குப் பொருந்தும். ஏனெனில் இவற்றை யாப்பியல் கூறுகளான தேமா, புளிமா போன்றவற்றால் அடக்க முடியாது. அவற்றில் இவை அடங்காது. பண், பண்ணத்தி, தோல், பாட்டு போன்ற சொற்களால் தொல்காப்பியர் இவற்றைப் பொதுவாக அடக்கினாரேயன்றி அவற்றிற்கு இலக்கணம் வகுத்தாரில்லை. அவை நாட்டுப்புறப் பாமரர்களின் உணர்வில் கலந்த உரிமை முழக்கங்கள்.
தங்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த பிறப்பு, இறப்பு, திருமணம், பூப்புனித நீராட்டு, கோயில் திருவிழாக்கள், உழவுத் தொழிலில் ஈடுபடும் போது, நெடுந்தொலைவு நடைபயணத்தின் போது அம்மக்கள் இந்தப் பாடல்களைப் பாடினர். சந்தத்துடன் அவை இசைத்துப் பாடக் கூடியவை என்பதால் "இசைத்தமிழ் " வகையில் அவற்றை அடக்கலாம்.

கடவுள்என்தோழன்‬ 8


....தொடர்ச்சி : 8....

சுயநலமாய் வாழ்கின்றோர் பரம ஏழை
          தூய்மையிலா உள்ளத்தார் ஏழை.! நாட்டில்
கயமையினைப் புரிகின்ற கசடர் ஏழை
          கருணையிலா மனங்கொண்டோர் ஏழை! போதை
மயக்கத்தாற் பொறுப்பின்றி வாழ்வோர் ஏழை
          மானுடத்தைக் கொன்றொழிக்கும் மாக்கள் ஏழை
நயமாகப் பேசிப்பின் நட்பைக் கொல்லும்
          நரிக்குணத்தைக் கொண்டவர்கள் ஏழை தம்பீ!

16 Mar 2016

‪பாட்டியற்றுக 25 இன் தொகுப்பு‬


நிறைவு பயிற்சி...
அன்பு நண்பர்களே! கவிஞர்களே! பாட்டியற்றுக : 25 இன் தொகுப்பு அப்பாடல்களை இயற்றிய கவிஞர்களின் பெயருடன் வெளியிடப்படுகிறது.
புதிதாகப் பல கவிஞர்கள் இணைந்திருப்பது மனத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும், ஊக்கத்தையும் தருகிறது.
பைந்தமிழ்ச் சோலையில் விருப்பத்துடன் பலர் இணைவது, தமிழ் மரபைக் கற்கப் பலரும் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர் என்பதையே காட்டுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்கள் தரவரிசைக்குரியதல்ல. கவிஞர் அனுப்பிய வரிசைக்குரியதே.
கவிஞர்களை வாழ்த்துங்கள். 
கவிதைகளைப் படியுங்கள். நண்பர்களுக்குப் பகிருங்கள்.
பாட்டியற்றுக : 25

பாட்டியற்றுக‬ - 25நண்பர்களே.! கவிஞர்களே.! அறிஞர் பலரும் பாராட்டும் 
பைந்தமிழ்ச் சோலையின் பணிகளுள் ஒன்றான "பாட்டியற்றுக : 25" இதோ.!
முன் பயிற்சிகளில் பங்கேற்றதைப் போல் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள, இந்தப் பதிவைப் பகிர்ந்தும், மற்ற நண்பர்களுக்குத் தெரியப்படுத்தவும் அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். நன்றி.! 

‪கடவுள்என்தோழன் - 7‬
....தொடர்ச்சி,..7

ஒருகையில் நான்மறைகள் வைத்துக் கொண்டும்,
         ஒருகையில் குர்ரானை ஏந்திக் கொண்டும்,
ஒருகையில் துலாக்கோலை வைத்துக் கொண்டும்,
         ஒருகையில் சிலுவையினை ஏந்திக் கொண்டும்
திருக்கடவுள் என்னெதிரே நின்றி ருந்தார்
         திங்களொளி போல்மேனி திகழக் கண்டேன்.
அருளபயம் தருகின்ற காட்சி தந்தான்
         ஆண்டவனே என்நண்பன் வடிவில் வந்தான்.!

‪கடவுள்என்தோழன்‬ - 6
....தொடர்ச்சி..6

பொல்லாங்கும் வஞ்சனையும் பொய்யும் சூதும்
         புவிவாழ்வில் கீழ்மையிலே சேர்க்கும்.,மாறாய்
நல்லன்பும் மாந்தயினக் கனிவுங் கொண்டால்
         நாமிறந்த பின்னாலும் வாழ்வோம் மண்ணில்.
எல்லோர்க்கும் ஏற்றவிதம் வாழ்வை மாற்றி
         எல்லோர்க்கும் ஏற்றவிதம் அன்பைக் கூட்டி
எல்லோரும் இன்பமாக வாழ வேண்டும்
         என்றுரைத்தான் என்நண்பன் ...அசந்து போனேன்.!

10 Mar 2016

எதற்கு எழுதுகிறேன்?
கைக்காசைச் செலவழித்துப் புகழைச் சேர்க்கும்
கவிஞர்கள் பல்லோரில் ஒருவ னல்லேன்
மொய்க்கின்ற வண்டாக விருதைத் தேடி
முனைப்போடு சுற்றுகின்ற சிறுமை கொள்ளேன்
பைக்குள்ளே பணத்தோடும் புகழ்ப்பாட் டோடும்
பலரிடத்தே அடிவருடும் பண்பைக் கொள்ளேன்
தைக்கின்ற சொல்வீசிப் பகைவர் கட்குச்
சாட்டையடி கொடுக்கின்ற பாவ லன்நான்!

விருதுக்கும் பதவிக்கும் பட்டத் திற்கும்
"விலைபோனால்" நானெதற்கிங் கெழுத வேண்டும்?
எருமைகளாய் நாலைந்து தடியர் தம்மை
எனக்காக அடியாளாய் வைத்தி ருந்தால்
பெருமைகளும் மாலைமரி யாதை யெல்லாம் 
பெற்றிடுதல் மிகவெளிதே..அதைநான் வேண்டேன்
கருத்துள்ள கவிதைகளால் குமுகா யத்தின் 
களைகளைதல் மட்டுந்தான் என்றன் வேலை!

சிறப்பாக நான்வாழ வேண்டு மாயின்
திரைத்துறையில் எப்போதோ நுழைந்தி ருப்பேன்
பிறகேன்நான் இலக்கணத்தைக் கற்க வேண்டும்.!
பிதற்றலொடு வேறெதுவும் எழுத லாமே.
முறையாகப் படித்திங்குப் பட்டம் பெற்று
முயல்வோர்கள் பலருக்கும் வாய்க்க வில்லை
சிறப்பான செந்தமிழின் "மரபைக் காக்கும் "
சிலபேருள் ஒருவன்நான் அதுவே போதும்.!

பாவலர் .மா.வரதராசன் 

நெஞ்சொடு கிளத்தல்நான்பெற்ற இன்பத்தை நானறிந்த வாறாக
ஏன்தந்தேன் எல்லோர்க்கும் என்னெஞ்சே - வான்பெய்
மழையெந்தக் கைம்மாறு மக்களிடம் கேட்கும்
விழைவாலே சொன்னேன் விரைந்து.!

பணத்திற்கா அன்றிப் பதவிக்கா உண்ணும்
உணவுக்கா இப்பணிசெய் கின்றேன் - கணந்தோறும்
இல்லாள் எரிச்சலும் என்கால வீணடிப்பும்
தொல்லை பலகண்டேன் தொய்ந்து!

கடவுள் என் தோழன், 5.....தொடர்ச்சி : 5
ஆசைதரும் உணர்வுகளால் உந்தப் பட்டே
          அல்வழியில் செல்கின்ற தீயோர், தங்கள்
காசைத்தம் துணையாகக் கொண்டு ழன்று
          கலக்கத்தில் போய்வீழ்வர்.,இவர்கள் பெற்ற
ஆசைவழி யின்பங்கள் இவர்க்குப் பின்னால்
          ஆருக்கும் உதவாமல் புதையும் மண்ணில்.
மாசில்லா நல்வாழ்க்கை வாழ்வோ மாயின்
          வையத்து வெற்றியெலாம் வாசல் நிற்கும்.!

கடவுள் என் தோழன், 4


தொடர்ச்சி...4

"என்னிடத்தில் மகிழ்வாகப் பேசும் போதே
         ஏன்முகத்தில் கவலை"யென நண்பன் கேட்டான்
"ஒன்றுமிலை" என்றேன்நான்... "மறைக்கா தேநீ 
         உள்ளத்தில் உள்ளவற்றைச் சொல்லி விட்டால்
உன்மனத்தில் அமைதிவரும்" என்றான் நண்பன்
         "உண்மைதான் என்மனத்தின் எண்ண மெல்லாம்
உன்னிடத்தில் சொல்கின்றேன்" எனத்தொ டங்கி
         உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகளைக் கொட்டு கின்றேன்.!

கடவுள் என் தோழன், 3


தொடர்ச்சி,...3

பொன்னான சுந்தரரைத் தடுத்தாட் கொண்டு
        புவியினிலே நட்புக்குக் காட்டாய் நின்று
என்னப்பன் சிவனாண்டி தோழ னானான்.
        ஏழுமலை குசேலரிடம் தோழ னானான்
என்னய்யன் முருகன்வீர பாகு வோடும்
        இராமபிரான் குகனோடும்...உலகோர் போற்றும்
பொன்னம்ப லத்துவாசன் வாப ரோடும்
        போற்றுவிதம் தோழமையாய்ப் பழகி னார்கள்!

கடவுள் என் தோழன், 2தொடர்ச்சி....(2)

ஆண்டவனை எப்படிநீ பார்ப்பா யென்றே
         அடுத்ததாக ஒருகேள்வி எழுதல் கூடும்
ஆண்டவனைத் தாயாகப் பார்த்தோ மானால்
         அன்பென்ற எல்லைக்குள் அடங்கிப் போகும்
ஆண்டவனைத் தந்தையாக ஆசா னாக
         அறிவென்ற எல்லைக்குள் அடக்க மாட்டேன்
ஆண்டவனைக் காதலனாய்ப் பார்த்தோ மானால்
         அதுசிறிய மயக்கத்தில் முடிந்து போகும்.!

கடவுள் என் தோழன் 1இக்கவிதை, 28/01/2012 அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருமலாபுரம், வடக்குத்தியான் ஆலயக் குடமுழுக்கு விழாவின் "சிறப்புக் கவியரங்கில் " பங்கேற்ற என் கவிதை.
பொதுத் தலைப்பு : இறைவன் இருப்பது யாராக..,!

1. தாயாக 2. தந்தையாக 3. ஆசானாக 4. தோழனாக 5. காதலனாக.

என் தலைப்பு...
கடவுள் என் தோழன் (1)
*************************
யாராக ஆண்டவனும் இருக்கின் றானென்
         றருமையான தலைப்பொன்றைத் தந்துள் ளார்கள்
வேரோடி வளர்ந்திருக்கும் மரங்க ளுக்கு
         மேல்தெரியும் இலையாலே பெயரை வைப்பர்
பேரோடு திரிகின்ற மனித ரெல்லாம்
         பேரொளியின் வேராலே வளர்ந்த வைதாம்
யாராக இறைவனைநாம் காண்கின் றோமோ
         அப்படியே கண்களுக்குத் தெரியும் தெய்வம்.!

....(தொடரும்)